Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Porovnat
  Menu
  Všeobecné podmínky poskytování služeb

  I. Základní pojmy

  Níže uvedené výrazy mají ve Smlouvě a/nebo Všeobecných podmínkáchtento význam:

  1. „NAM SECURITY GATEWAY“ (dále jen „NSG“)– poplachový přenosový systém Poskytovatele, kterým se přenášejí datasouvisející se službami.
  2. „Technologické centrum NAM“ – komunikačnícentrum ve správě Poskytovatele zajištující příjem zpráv ze střežených objektů,jejich zpracování a přenos poplachových stavů a jiných dat do DPPC pomocí služeb.
  3. „DPPC“ – dohledovéa poplachové přijímací centrum (původně PCO) Uživatele.
  4. „Systém řízení poplachů“ – monitorovací software,který umožňuje zobrazení stavů zaslaných z definovaných objektů Uživatele.
  5. „Webová stránka“ – webovástránka Poskytovatele na adrese https://www.namtechnology.cz/pco_c259523398860899/1box-cloud_c259523398860913/1box-cloud-sluzby_c699001632456711kde jsou popsány služby auvedeny ceny služeb a Všeobecné podmínky.
  6. „služby“ – obsahují Základní služby a Objektovéslužby poskytované Poskytovatelem Uživateli specifikované ve Smlouvě a na Webovéstránce.
  7. „Základní služba“ – služba, která zajišťujezabezpečené napojení DPPC na Technologické centrum NAM.
  8. „Objektová služba“ – služba umožňující napojení střeženého objektu na Technologickécentrum NAM. Specifikace každé Objektové služby popisuje potřebný hardwarea/nebo software sloužící k poskytování Objektové služby.
  9. „Hardware pro Objektovéslužby“ – hardwarové komunikační zařízení (BezpečnostníSIM karta, modem,….) sloužící pro přenos dat ze střežených objektů do DPPC(dále jen „Hardware“)
  10.  „Bezpečnostní SIM karta“ – datová SIM karta ve správě Poskytovatele zabezpečená privátnímAPN.
  11.  „Služba pevného připojení“ – služba ve správě Poskytovatele, která umožňujepřipojení střeženého objektu k Technologickému centru NAM prostřednictvímpevného připojení k síti Internet. Službu pevnéhopřipojení je zakázáno používat k jiným účelům než k využíváníObjektové služby, či s ní jakkoli manipulovat v rozporu s jejímúčelem a určením.
  12.  „Aktivace služby“ -zavedení služby do NSG v Technologickém centru NAM.

  II. Objednání Objektových služeb

  1. Specifikacejednotlivých služeb je uvedena ve Smlouvě a na Webových stránkách.
  2. Osoby oprávněnék objednávání služeb jsou specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy. Odjiných osob a z jiných kontaktních spojení není Poskytovatel povinenpřijmout objednávku.
  3. Osoby oprávněnék objednávání služeb musí mít zřízen na Webové stránce uživatelský účet (Poskytovatelempotvrzená registrace na Webové stránce). Pro objednávky učiněné prostřednictvímWebové stránky platí ve věcech, které nejsou upraveny Smlouvou, obchodnípodmínky internetového obchodu uveřejněné na Webové stránce.
  4. Osoby oprávněné k objednání služeb mohou objednat službu prostřednictvíWebové stránky, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@nam.cz. Objednávky učiněnéjiným způsobem není Poskytovatel povinen přijmout.
  5. Potvrzením objednávky Poskytovatelem Uživatel uzavírá s Poskytovatelemsmlouvu o poskytování služeb, která se řídí, není-li v přijaté objednávcedohodnuto jinak, touto Smlouvou včetně Všeobecných podmínek a Uživatel sezavazuje platit Poskytovateli ceny služeb uvedené na Webové stránce.

  III. Bezpečnostní SIM karta

  Bezpečnostní SIM karta je Uživateli pronajata/vypůjčena (dle typu služby)a určena pouze a výhradně k využívání dané služby. Bezpečnostní SIM kartuje zakázáno používat k jiným účelům než k využívání služby, čis ní jakkoli manipulovat v rozporu s jejím účelem a určením.

  IV. Začátek poskytování Služeb

  Poskytování služeb začíná dnem aktivace příslušné službyv Technologickém centru NAM.

  V. Zúčtovací období

  1. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc tj. začíná prvním dnem a končíposledním dnem příslušného kalendářního měsíce.
  2. První zúčtovací období služeb začíná prvním dnem následujícíhoměsíce ode dne aktivace služby a končí posledním dnem příslušného kalendářníhoměsíce.

  VI. Cena poskytovaných služeb ajejí vyúčtování

  1. Ceny služeb a jiné poplatky jsou sjednányve Smlouvě nebo jsou uveřejněny na Webové stránce a stávají se součástí každé přijatéobjednávky na příslušnou službu.
  2. V případě cen stanovenýchpaušální sazbou je Uživatel povinen zaplatit cenu služby za dané Zúčtovacíobdobí i v případě, že službu v daném Zúčtovacím období nevyužíval. V případě,že Zúčtovací období bylo kratší než kalendářní měsíc, ceny stanovené paušálnísazbou se neupravují a Uživatel je povinen uhradit paušální poplatek za celýkalendářní měsíc.
  3. Vyúčtování se provede tak, žePoskytovatel zašle Uživateli po skončení Zúčtovacího období fakturu, která budemít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení abude též obsahovat ceny za služby poskytnuté v daném Zúčtovacím období v členěnídle počtu a druhu. Počet služeb poskytnutých v daném Zúčtovacím období je rovenpočtu služeb registrovaných Poskytovatelem pod účtem Uživatele v Technologickémcentru NAM. Soupis Poskytovatelem registrovaných služeb bude součástívyúčtování daného Zúčtovacího období.
  4. Faktury a jiná vyúčtování jsousplatná do 14 dnů ode dne jejich odeslání Uživateli.
  5. Reklamaci na vyúčtování ceny jeUživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců odedne doručení vyúčtování. Podání reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu kzaplacení.
  6. V případě prodlení s placením jeUživatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužnéčástky za každý den prodlení.
  7. Poskytovatel je oprávněn upravit ceny služeb a poplatky každoročně(přičemž pro vyloučení pochybností, pokud Poskytovatel svého práva v některémroce nevyužije, může tuto úpravu provést i v některém z následujících lettrvání smlouvy) vždy nejvýše o částku odpovídající míře inflace/deflace v Českérepublice za předcházející kalendářní rok odpovídající změně průměrného ročníhoindexu spotřebitelských cen dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.
  8. O úpravě cen apoplatků bude Uživatel informován zasláním e-mailu na Kontakt pro obchodní sdělení14 dnů před zahájením Zúčtovacího období, ve kterém bude nová cena/poplatekuplatněna.

  VII. Povinnosti Uživatele přivyužívání Objektových služeb

  Uživatel je povinen:

  1. Řádně pečovat na svůj náklad o Hardware k poskytování služeb.
  2. Dojde-li ke zcizení, ztrátě, zneužití, zničení či poškození Hardware,je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli vzniklé škody.
  3. Neprodleně informovat Poskytovatele o zneužití, zcizení, ztrátě,zničení či poškození Hardware k poskytování služeb na kontaktní telefonníčíslo, které je uvedeno na internetových stránkách Poskytovatele – www.nam.cz.
  4. Umožnit Poskytovateli přístup k Hardware k poskytování služeb,který se nachází v prostorách Uživatele či třetích osob, které jsou vesmluvním vztahu s Uživatelem.
  5. Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících sePoskytovatele, smluvního vztahu založeného Smlouvou či poskytování služeb.
  6. Zdržet se a zabránit užívání služeb či Hardware k jiným účelům nežk užívání sjednaných služeb.

  VIII. Kvalita služeb

  1. Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli služby tak, abyjejich kvalita splňovala požadavky na dané technologie. Vzhledem k technologickýmmožnostem a omezením však Poskytovatel nemůže 100 % zaručit bezchybnost anepřerušenost poskytování služeb. V případě, že Poskytovatel zjistí závaduv poskytování služeb, je povinen učinit opatření, aby nastoupil k odstraněníporuchy v nejkratší době.
  2. V případě poruchy Technologického centra NAM Poskytovatelzačne s opravou ihned od nahlášení nebo zjištění poruchy.
  3. V případě poruchy služeb, které jsou funkčně závislé natechnologiích třetí strany (např. mobilní operátor), Poskytovatel provede poanalýze a zjištění problému bez prodlení nahlášení poruchy tomuto poskytovatelislužeb a bude urgovat nápravu poruchového stavu.
  4. Poskytovatel neodpovídá Uživateliza újmy způsobené:

  a) nedovoleným nebo nesprávnýmužíváním služeb;

  b) neposkytnutím služby z důvodu vad,oprav nebo výpadkem spojení;

  c) opožděnými či neúspěšně přenesenýmizprávami či daty;

  d) uvedením nesprávných údajů zestrany Uživatele;

  e) pozastavením poskytování Služeb dlečlánku X.1. Všeobecných podmínek;

  f) ukončením poskytování služby dlečlánku XI. odst. 5 Všeobecných podmínek.

    5. Poskytování Služeb může býtpřerušeno:

  a) poruchou Objektové služby neboTechnologického centra NAM;

  b) přerušením provozu sítě některéhomobilního operátora nebo jiného poskytovatele přenosových služeb;

  c) v případech nezbytných oprav aúdržby Technologického centra NAM;

  d) je-li možnost poskytovat službyomezena jinou objektivně neodvratitelnou událostí;

  e) v případech ukončeníposkytování služeb dle ustanovení článku XII. Všeobecných podmínek.


  IX. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytnuté služby

  1. Pokud službu bylo možno využít jenčástečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického neboprovozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistitodstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Uživatelem zajistit poskytnutíslužby náhradním způsobem. Toto ustanovení se netýká oprav komunikátorů kratšíchnež kalendářní měsíc.
  2. Reklamaci na kvalitu poskytované službyje Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců odedne vadného poskytnutí služby.
  3. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na kvalitu poskytované službybez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

  X. Pozastavení a obnovení poskytování služeb

  Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služeb, poruší-li Uživatel svou povinnosti ze smluvního vztahu s Poskytovatelem.

  V případě pozastavení poskytování služeb z důvoduprodlení Uživatele s placením dojde k obnovení poskytování služebneprodleně po zaplacení všech dlužných částek s příslušenstvím. Za příslušenstvípohledávek se považují i náklady Poskytovatele spojené s pozastavením aobnovením poskytování služeb.

  XI. Změna Smlouvy

  1. Změnu či ukončení Smlouvy lze učinit pouze písemně s výjimkamiuvedenými níže.
  2. Poskytovatel je oprávněn změnit Všeobecné podmínky. O jejich změně bude Uživatel předem informován na webových stránkáchwww.namtechnology.cz/PCO/1Boxcloud/Všeobecné podmínky poskytování služeb (Poskytovatel jeoprávněn změnit uvedenou webovou adresu po předchozím oznámení Uživateli). Informaci o změně též zašle PoskytovatelUživateli na Kontakt pro obchodní oznámení, viz Příloha č. 2. Smlouvy,minimálně 15 dnů před nabytím účinnosti změny. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou,je oprávněn změny odmítnout a Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenouPoskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy změna nabyla účinnosti. Výpovědní dobačiní 2 měsíce. Nevyužije-li Uživatel svého práva Smlouvu vypovědět, má se zato, že Uživatel se změnami Všeobecných podmínek souhlasí.
  3. Smlouvamůže být rozšiřována Uživatelem o další Objektové služby objednáváním dalších Objektovýchslužeb dle článku II. Všeobecných podmínek, např. prostřednictvím Webové stránkyPoskytovatele postupem stanoveným v obchodních podmínkách tohotointernetového obchodu.
  4. JednotliváObjektová služba může být zrušena, aniž by došlo k ukončení Smlouvy, zestrany Uživatele písemným oznámením doručeným poskytovatelem poštovních služebna adresu sídla Poskytovatele, e-mailem zaslaným na adresu info@nam.cz nebo telefonicky načísla uvedena na www.nam.cz. Objektová Služba bude zrušena od prvéhodne Zúčtovacího období následujícího po dni doručení zrušení Poskytovateli,pokud není dohodnuto jinak.
  5. Službamůže být zrušena ze strany Poskytovatele z důvodu ukončení poskytováníslužeb, které jsou funkčně závislé na technologiíchtřetí strany (např. mobilní operátor). O této skutečnosti bude Uživatelinformován na Kontakt pro obchodní oznámení ihned, jak se Poskytovatel tutoskutečnost dozví, minimálně však 2 měsíce předem.

  XII. Zánik Smlouvy

  1. Smlouva je uzavřena na dobuneurčitou.
  2. Kterákoli Smluvní strana jeoprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvnístraně.
  3. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce uvýpovědi učiněné ze strany Uživatele. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců u výpovědiučiněné ze strany Poskytovatele. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce u výpovědiučiněné ze strany Poskytovatele v případě, že Poskytovateli bude předánavýpověď smlouvy o poskytování služeb třetích stran, bez kterých není možné Poskytovatelempro Uživatele zajistit poskytování služeb dle Smlouvy.
  4. Výpovědní lhůta počíná plynout dnemjejích doručení druhé Smluvní straně.
  5. Poskytovatel má dále právo poskytování služeb ukončit a Smlouvuvypovědět v případě podstatného porušení Smlouvy Uživatelem. Výpovědnílhůta činí v tomto případě 30 dní a počíná plynout dnem doručení výpovědiUživateli. Uživatel je v takovémto případě povinen uhradit Poskytovateliveškeré náklady spojené s ukončením poskytování služeb a s vymáhánímpohledávek Poskytovatele.
  6. Za podstatné porušení Smlouvy sezejména považuje:

  a) opakované neplnění povinnostíUživatele, včetně opakovaného prodlení s placením;

  b) poskytnutí nesprávných neboneúplných údajů v souvislosti se zřízením služby či uzavřením Smlouvy;

  c) jestliže Uživatel odepřePoskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislostis odstraňováním poruchy;

  d) užívání Hardware pro poskytování Objektovéslužby v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy.

    7. Za opakované porušení či neplnění pro účely článku XII.6. Všeobecnýchpodmínek postačí, nastalo-li porušení či neplnění dvakrát.

    8. Od Smlouvy lze odstoupit jenv případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy siSmluvní strany nejsou povinny          vracet plnění poskytnutá před odstoupením.

    9. Ukončení Smlouvy se nedotýká práv apovinností smluvních stran, které mají dle ujednání smluvních stran či dle svépovahy trvat i po           jejím skončení; to platí zejména pro povinnost Uživatelezaplatit cenu služeb a další poplatky a povinnost mlčenlivosti a ochrany údajů.

  XIII. Doručování

  1. Jakékoli oznámení, návrhy či jinásdělení a informace, jež mají být učiněna podle Smlouvy nebo v souvislostis ní, budou odeslány na Kontakty pro obchodní sdělení, které jsou uvedenyv Příloze č. 2 Smlouvy.
  2. Výpověď Smlouvy či odstoupení odSmlouvy musí být učiněno výhradně písemnou formou

  XIV. Ochrana informací a osobních údajů

  1. Každá smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost oveškerých skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany (zejména technickýchparametrů a nastavení služeb), smluvního vztahu založeného Smlouvou čiposkytování služeb.
  2. Pokud budou v souvislosti se Smlouvou předány jednou smluvnístranou druhé smluvní straně osobní údaje, zavazuje se smluvní strana, která jejejich příjemcem, používat tyto osobní údaje nebo předávat je třetím osobám(pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak) jen pro účely plnění Smlouvy,k plnění povinností uložených jí právním předpisem nebo na jeho základě nebo kochraně svých oprávněných zájmů, uchovávat je jen k tomu potřebnou dobu a potéje vymazat.
  3. Uživatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES, pokud jde o osobní údaje klientů a zaměstnanců Uživatele nebo dalšíchosob, které mají vztah k Uživateli. Uživatel je tedy ve vztahu k těmto osobnímúdajům povinen plnit veškeré povinnosti stanovené pro správce právními předpisy(tedy včetně Nařízení). Uživatel však není v postavení správce, pokud jde oosobní údaje identifikující Uživatele jako stranu smlouvy s Poskytovatelem,kontaktní údaje Uživatele, údaje o druhu poskytovaných služeb, platební údaje aplatební historii Uživatele. Ve vztahu k těmto údajům je správcem Poskytovatel,protože určil účely a prostředky zpracování osobních údajů.
  4. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.nam.cz/gdpr/.

  XV. Ostatní ustanovení

  Právnívztahy ze Smlouvy vzniklé se řídí právním řádem České republiky.K rozhodování sporů je oprávněn místně příslušný soud určený dle sídlaPoskytovatele.

  
  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později