Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Porovnat
  Menu

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky společnosti NAM system, a.s.
  sesídlem: U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64
  identifikačníčíslo: 25862731
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddílB, vložka 2365
  bankovní spojení: ČSOB, a.s., Orlová, č. účtu:167656634/0300
  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného nainternetové adrese:
  https://www.namtechnology.cz
  SpolečnostNAM system, a.s. je plátcem daně z přidané hodnoty.

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dálejen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NAM system, a.s. zapsané uKrajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2365, se sídlem U Pošty 1163/13,Havířov – Prostřední Suchá 735 64, IČO: 25862731, DIČ: CZ25862731 upravujívzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při prodeji zboží nebo sjednávání poskytování služeb (za službu se pro tyto účely považuje i nájem nebo poskytnutí licence k software) na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“)uzavírané mezi společností NAM system, a.s. a jinou fyzickou či právnickouosobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu společnostiNAM system, a.s. a vzájemná práva a povinnosti společnosti NAM system, a.s. azákazníka v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy. Internetový obchod jespolečností NAM system, a.s. provozován na webových stránkách na internetovéadrese 
  https://www.namtechnology.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraníinternetového obchodu na uvedených webových stránkách (dále jen „webové rozhraníobchodu“). Obchodní podmínky též upravují práva a povinnosti smluvních stran přivyužívání webové stránky a související právní vztahy.

  1.2. Zákazníkem může být pouze osoba, která je podnikatelem ve smysludefinovaném právním řádem České republiky (§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,ve znění p.p.), tedy osoba, která se společností NAM system, a.s. uzavírásmlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svéhopovolání, tedy nikoli spotřebitel, jak je tento pojem definován právním řádemČeské republiky. Je zakázáno, aby zákazník ve webovém rozhraní obchodu nakupovalzboží či pořizoval služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámecsamostatného výkonu svého povolání! V případě sjednání poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní obchodu může být pouze osoba, která uzavřela se společností NAM system, a.s. Komunikační smlouvu nebo jinou smlouvu, která umožňuje sjednání poskytování služeb tímto způsobem.

  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

  1.4. Ujednání (i) jiných smluv mezi společností NAM system, a.s. azákazníkem, které upravují podmínky pro prodej a koupi zboží, nebo (ii) smluv oposkytování služeb mají přednost před zněním těchto obchodníchpodmínek.

  1.5. Práva o povinnosti smluvních stran při jednání o uzavření smlouvy,vzniklá na základě smlouvy a při užívání webové stránky se řídí s právním řádemČeské republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn adoplnění, občanským zákoníkem.

  1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat vesmlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodníchpodmínek.

  1.7. Znění obchodních podmínek může společnost NAM system, a.s. měnit čidoplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobuúčinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


  UŽIVATELSKÝÚČET
  2.1.  Zákazník požádá na webové stránce o registraci dowebového rozhraní obchodu a vyplní ve webovém rozhraní obchodu stanovené údaje.Společnost NAM system, a.s. žádost zákazníka posoudí a potvrdí či zamítne. Naregistraci není právní nárok. Na základě registrace zákazníka provedené nawebové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dálejen „uživatelský účet“) a provádět objednávání zboží či služeb. V případě, že towebové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží čislužeb též bez registrace.

  2.2. V žádosti o registraci, vuživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb je zákazník povinenuvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jezákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedenézákazníkem při žádosti o registraci, v uživatelském účtu a při objednávání zbožía služeb jsou společností NAM system, a.s. považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskémuúčtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávatmlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu abere na vědomí, že společnost NAM system, a.s. nenese odpovědnost za porušenítéto povinnosti ze strany zákazníka.

  2.4. Zákazník není oprávněnumožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Společnost NAM system, a.s.může kdykoli dle svého uvážení zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě,kdy zákazník poruší své povinnosti stanovené zákonem či smlouvou.

  2.6. Zákazník bere navědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména sohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti NAMsystem, a.s. či třetích osob.


  UZAVŘENÍSMLOUVY
  3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam nabízenéhozboží a služeb, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží či služeb (v tomto případě jde o cenu za poskytování dané služby za jeden měsíc) s výjimkou uvedenou v článku 3.7. obchodních podmínek. Ceny jsou uvedeny včetnědaně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladůspojených s balením a dodáním zboží, které jsou zákazníkovi zobrazeny následněpři výběru druhu dopravy a platby. Nabídka prodeje zboží či poskytování služeb ajejich ceny jsou účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraníobchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti NAM system, a.s.uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky umístěné vewebovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a společnost NAM system, a.s. nenípovinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb.

  3.2. Pro objednání zboží čislužby poté, co zákazník veškeré jím požadované zboží a služby vloží do„košíku“, vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávanémzboží či službě,
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávanéhozboží,
   • informace o nákladech spojených s balením a dodánímzboží,
  (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.3. Před zasláním objednávkyspolečnosti NAM system, a.s. je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat aopravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešlezákazník společnosti NAM system, a.s. kliknutím na tlačítko „Odeslatobjednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností NAM system, a.s.považovány za správné. Společnost NAM system, a.s. neprodleně po obdrženíobjednávky tuto skutečnost zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to naadresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce(dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Toto potvrzení doručení objednávkynení akceptací objednávky ve smyslu článku 3.5. těchto obchodních podmínek.

  3.4. Společnost NAM system, a.s.je vždy oprávněna dle svého uvážení (např. v závislosti na charakteru objednávky- množství zboží či služeb, výše kupní ceny/ceny za poskytování služeb,předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzeníobjednávky (například písemně či telefonicky).

  3.5. Smlouva mezi společností NAMsystem, a.s. a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), ježje společností NAM system, a.s. zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a tona adresu elektronické pošty zákazníka, s výjimkou zboží a služeb uvedených včlánku 3.7. obchodních podmínek, pro které platí postup tam uvedený.

  3.6. V případě služeb je podmínkou jejich poskytování to, že zákazníkuzavřel se společností NAM system, a.s. smlouvu upravující poskytovánídané služby, pronájmu či licence.

  3.7. V případě, že:
   • uněkterého zboží či služby není ve webovém rozhraní obchodu uvedena jeho cena (je uvedenacena „0,- Kč“) a je uvedeno: „Cena na dotaz, kontaktujte obchodní oddělení“ je objednávka v případě tohoto zboží či služeb pouze poptávkou, najejímž základě zašle společnost NAM system, a.s. zákazníkovi nabídku na adresuelektronické pošty zákazníka a smlouva je uzavřena až akceptací této nabídkyzákazníkem.

  CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB APLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Kupní cenu zboží a náklady spojené s dodánímzboží dle smlouvy může zákazník uhradit společnosti NAM system, a.s.následujícími způsoby:
   • v hotovosti na dobírku u přepravce zboží(v tomto případě je povinen vystavit kupujícímu účtenku podle zákona o evidencitržeb dopravce, který dobírkovné vybírá. Zároveň je dopravce povinen zaevidovatpřijatou tržbu u správce daně);
   • bezhotovostně převodem na účetprodávajícího č. 167656634/0300.
  Platební podmínky, ceny služeb, nájemného čiceny licence jsou předmětem zvláštní smlouvy uzavřené mezi společností NAMsystem, a.s. a zákazníkem upravující poskytování dané služby, pronájmu čilicence.

  4.2. Společně s kupní cenou jezákazník povinen zaplatit společnosti NAM system, a.s. také náklady spojené sbalením a dodáním zboží a daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právnímipředpisy účinnými na území České republiky ve výši 21%. Není-li uvedeno výslovnějinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží adaň z přidané hodnoty.

  4.3. V případě platby na dobírkuje kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby jekupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.

  4.4. V případě bezhotovostníplatby je zákazník povinen platit kupní cenu společně s uvedením variabilníhosymbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhraditkupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti NAMsystem, a.s.

  4.5. Společnost NAM system, a.s.je oprávněna, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnémupotvrzení objednávky (čl. 3.4.), požadovat zaplacení celé ceny ještě předodesláním zboží či před zřízením dané služby.

  4.6. Případné slevy z ceny zbožíči služeb poskytnuté zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

  4.7. Společnost NAM system, a.s.vystaví a zašle zákazníkovi k vyúčtování plateb prováděných na základě smlouvydaňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickouadresu zákazníka nebo poštou v písemné podobě na poštovní adresu zákazníka.


  PŘEPRAVA A DODÁNÍZBOŽÍ
  5.1. Není-li ve  smlouvě sjednán způsob doručení zboží,určí jej společnost NAM system, a.s. V případě, že je způsob dopravy smluven nazákladě volby či požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečnénáklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  5.2. Dodání zboží je zajišťovánoprostřednictvím přepravní společnosti PPL a České pošty, s.p.
  Zákazníksi může zboží vyzvednout osobně v sídle společnosti NAM system, a.s., U Pošty1163/13, Prostřední – Suchá. V takovém případě není zákazník povinen hraditpoštovné a balné.
  Ceny poštovného a balného uvedené ve webovém rozhraníobchodu jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno na rámci územíČeské republiky. V případě dodání zboží mimo území České republiky budou nákladyspojené s balením a dodáním zboží sjednány individuálně na základě nabídkyspolečnosti NAM system, a.s.

  5.3. Je-li společnost NAM system,a.s. podle smlouvy povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce,je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží přidodání, je společnost NAM system, a.s. oprávněna požadovat náklady zpětnéhozaslání zboží a dále je oprávněna od smlouvy odstoupit.

  5.4. V případě, že je z důvodů nastraně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylouvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovanýmdoručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  5.5. Při převzetí zboží odpřepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případějakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušeníobalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku odpřepravce převzít. Podepíše-li zákazník dodací list, má se za to, že zásilkazboží byla doručena nepoškozená.


  ODPOVĚDNOST ZAVADY
  6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnostispolečnosti NAM system, a.s. za vady dodaného zboží či poskytnuté služby se řídípříslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen„občanský zákoník“) a zněním těchto obchodních podmínek.

  6.2. Společnost NAM system, a.s.poskytuje záruku za jakost zboží v případech uvedených u konkrétního zboží vewebovém rozhraní obchodu a se záruční dobou tam uvedenou. Zárukou za jakost sespolečnost NAM system, a.s. zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé kpoužití pro účel uvedený ve webovém rozhraní obchodu, jinak pro obvyklý účelnebo že si zachová vlastnosti uvedené ve webovém rozhraní obchodu, jinak obvyklévlastnosti. Tyto účinky však nemá uvedení záruční doby nebo doby použitelnostina obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součástvěci. Záruční doba běží od převzetí zboží zákazníkem. Aplikace ustanovení § 2113věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., ve znění p.p., se vylučuje.

  6.3. Zákazník je povinen zbožípodle možnosti prohlédnout co nejdříve po dodání a přesvědčit se o jehovlastnostech a množství. Odesílá-li společnost NAM system, a.s. zboží, můžezákazník odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.Zákazník je povinen oznámit společnosti NAM system, a.s. vadu zboží bezzbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo mohl při dostatečné péči zjistit,nejpozději do 3 dnů.

  6.4. Odpovědnost za vady služebse řídí smlouvou uzavřenou k poskytování dané služby mezi společností NAMsystem, a.s. a zákazníkem.

  6.5. Práva zákazníka vyplývajícíz odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník u společnosti NAM system, a.s. naadrese jejího sídla, U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá. Uplatní-lizákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost NAM system, a.s. vpísemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejíhotrvání.


  DALŠÍ PRÁVA APOVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  7.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zbožízaplacením celé kupní ceny zboží.

  7.2. Zákazník bere na vědomí, žeprogramové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetněfotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a právy na ochranuprůmyslového vlastnictví. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnoučinnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat čineoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraníobchodu. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používatmechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativnívliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možnéužívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků společnostiNAM system, a.s. a který je v souladu s jeho určením.

  7.3. Zákazník bere na vědomí, žespolečnost NAM system, a.s. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledkuzásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky vrozporu s jejich určením.

  7.4. Poskytování služeb sjednaných pomocí webového rozhraní obchodu, jejich účtování a placení, jakost, odpovědnost za jejich vady a další otázky se řídí Komunikační smlouvou nebo jinou smlouvou, uzavřenou mezi společností NAM system, a.s. a zákazníkem. 


  OCHRANA OSOBNÍCHÚDAJŮ
  8.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickouosobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení")a zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějšíchpředpisů a pravidly uvedenými níže v čl. 8.2. až 8.9.

  8.2. Společnost NAM system, a.s.zpracovává jako správce o zákazníkovi v souvislosti s registrací do webového rozhraní obchodu a prodejem zboží a služeb tyto osobní údaje: jméno a příjmení,heslo, obchodní firma, adresa místa podnikání či sídla, identifikačníčíslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonníčíslo, uzavřené smlouvy, fakturační údaje, dodací listy, čísloúčtu a to za účelem:
  plnění práv a povinností společnosti NAM system, a.s. zesmlouvy uzavřené se zákazníkem a pro ochranu práva a zájmů společnosti NAMsystem, a.s. (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení) a pro plněnízákonných povinností společnosti NAM system, a.s. (daňové zákony, zákon oúčetnictví....) Poskytnutí těchto údajů není právní povinností, avšak bez jejich poskytnutí nelze danou službu (registraci, prodej) poskytnout.

  8.3 Společnost NAM system, a.s. dále zpracovává jako správce, pokud:
  a) kdy jí k tomu zákazník udělí souhlasnebo
  b) zákazník zakoupí zboží nebo službu (pokud a dokud to zákazníkneodmítne)
  o zákazníkovi tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresaelektronické pošty, a to pro účely zasílání informací o zboží a službáchspolečnosti NAM system, a.s.

  8.4. Zákazník sezavazuje, své osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelskémúčtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně apravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost NAMsystem, a.s. o změně ve svých osobních údajích.

  8.5. Kromě osob dopravujícíchzboží a provádějících vymáhání pohledávek nebudou osobní údaje zákazníka bezjeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

  8.6. Osobní údaje budouzpracovávány:
  a) pro účely uvedené  v čl. 8.2. podobu:
            • údaje ve smlouvách, objednávkách, fakturách a dodacích listech dovypořádání všech práv a povinností z uzavřené smlouvy a ještě deset let poté(dle zákona o dani z přidané hodnoty),
             • údaje oregistraci do jejího ukončení a tři roky poté,
  b) pro účely uvedené v čl.8.3. a) po dobu odvolání souhlasu zákazníka s tímto zpracováním,
  c) pro účelyuvedené v čl. 8.3. b) a po dobu tří let od uskutečnění poslední koupě zboží čislužeb nebo do doby odmítnutí takového zasílání informací nebo vznesení námitky proti tomuto zpracování, podle toho, conastane dříve.

  8.7. Osobní údaje budouzpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěnépodobě neautomatizovaným způsobem.

  8.8. Zákazník má za podmínekuvedených v Nařízení právo požadovat od společnosti NAM system, a.s. přístup kesvým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo napřenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost uÚřadu pro ochranu osobních údajů.
  Zákazník má též za podmínek uvedenýchNařízení právo vznést námitky proti zpracování jeho osobních údajů z důvodůpřímého marketingu nebo oprávněného zájmu společnosti NAM system, a.s.
  Pokudzákazník udělil souhlas se zasíláním informací o produktech a službách, má právojej kdykoli odvolat. Pokud mu společnost NAM system, a.s. tyto informace zasíláproto, že zákazník zakoupil zboží či službu, má právo vznést námitky protitomuto použití osobních údajů, a společnost NAM system, a.s. zasíláníukončí.
  Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínkymůže zákazník uplatnitprostřednictvím:
              • kontaktního formuláře na webových stránkách: www.nam.cz/gdpr/
              • emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: gdpr@nam.cz
              • dopisem na adresu: U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – ProstředníSuchá

  8.9. Podrobné informace ozpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů na www.nam.cz/gdpr/.

  DORUČOVÁNÍ
  9.1. Nebude-lidohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhésmluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebodoporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volbyodesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou vjeho uživatelském účtu.


  ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
  10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránkynebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pakstrany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena právaspotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  10.2. K rozhodování sporů jsoupříslušné soudy České republiky s místní příslušností dle sídla společnosti NAMsystem, a.s.

  10.3. Je-li některé ustanoveníobchodních podmínek nicotné, neplatné nebo neúčinné, nebo se
  takovým stane,namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnémuustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednohoustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvyči obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  10.4. Smlouva včetně obchodníchpodmínek je archivována společností NAM system, a.s. v elektronické podobě anení přístupná.

  10.5. Kontaktní údaje společnostiNAM system, a.s.: adresa pro doručování U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov, adresaelektronické pošty: eshop@nam.cz, telefon +420596 531 140.


  ÚČINNOST
  11.1. Tyto obchodnípodmínky nabyly účinnosti dne1.1.2021.

  
  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později