Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Porovnat
  Menu
  Všeobecné podmínky poskytování Služeb

  I. Základní pojmy

  Níže uvedené výrazy mají ve Smlouvě a/nebo Všeobecných podmínkách tento význam:

  1. „NAM SECURITY GATEWAY“ nebo „NSG“ – poplachový přenosový systém Poskytovatele, kterým se přenášejí data související se službami.
  2. „Technologické centrum NAM“ – komunikační centrum ve správě Poskytovatele zajištující příjem zpráv ze střežených objektů, jejich zpracování a přenos poplachových stavů a jiných dat do DPPC pomocí služeb.
  3. „DPPC“ – dohledové a poplachové přijímací centrum (původně PCO) Uživatele.
  4. „Systém řízení poplachů“ – monitorovací software, který umožňuje zobrazení stavů zaslaných z definovaných objektů Uživatele.
  5. „Webová stránka“ – webová stránka Poskytovatele na adrese www.namtechnology.cz/Komunikační smlouva, kde jsou popsány služby a uvedeny ceny služeb a Všeobecné podmínky.
  6. „služby“ – obsahují Základní služby a Objektové služby poskytované Poskytovatelem Uživateli specifikované ve Smlouvě a na Webové stránce.
  7. „Základní služba“ – služba, která zajišťuje zabezpečené napojení DPPC na Technologické centrum NAM.
  8. NSG receiver“ – hardwarový komunikační modul umístěný na DPPC sloužící k přijímání a posílání dat a ke komunikaci s Technologickým centrem NAM a jejich přenosu do Systému řízení poplachů Uživatele.
  9. „Objektová služba“ – služba umožňující napojení střeženého objektu na Technologické centrum NAM. Specifikace každé Objektové služby popisuje potřebný hardware a/nebo software (např. Bezpečnostní SIM karta, Služba pevného připojení atd.) sloužící k poskytování Objektové služby.
  10.  „Bezpečnostní SIM karta“ – datová SIM karta ve správě Poskytovatele zabezpečená privátním APN.
  11.  „Služba pevného připojení“ – služba ve správě Poskytovatele, která umožňuje připojení střeženého objektu k Technologickému centru NAM prostřednictvím pevného připojení k síti Internet. Službu pevného připojení je zakázáno používat k jiným účelům než k využívání Objektové služby, či s ní jakkoli manipulovat v rozporu s jejím účelem a určením.
  12.  „Aktivace Objektové služby“ - zavedení Objektové služby do NSG v Technologickém centru NAM.
  13.  „Komunikátor pro Objektové služby“ – hardwarové komunikační zařízení sloužící pro přenos dat ze střežených objektů do DPPC.
  14.  „Zúčtovací období“ - je kalendářní měsíc,tj. začíná prvním dnem a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.

  II. Objednání Služeb

  1. Specifikace jednotlivých služeb je uvedena ve Smlouvě a na Webových stránkách.
  2. Osoby oprávněné k objednávání služeb jsou specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy. Od jiných osob a z jiných kontaktních spojení není Poskytovatel povinen přijmout objednávku.
  3. Osoby oprávněné k objednávání služeb musí mít zřízen na Webové stránce uživatelský účet (Poskytovatelem potvrzená registrace na Webové stránce). Pro objednávky učiněné prostřednictvím Webové stránky platí ve věcech, které nejsou upraveny Smlouvou, obchodní podmínky internetového obchodu uveřejněné na Webové stránce.
  4. Osoby oprávněné k objednání služeb mohou objednat službu prostřednictví Webové stránky, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@nam.cz. Objednávky učiněné jiným způsobem není Poskytovatel povinen přijmout.
  5. Potvrzením objednávky Poskytovatelem Uživatel uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb, která se řídí, není-li v přijaté objednávce dohodnuto jinak, touto Smlouvou včetně Všeobecných podmínek a Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli ceny služeb uvedený na Webové stránce.

  III. Bezpečnostní SIM karta

  1. Dodání Bezpečnostní SIM karty Uživateli bude realizováno prostřednictvím zasílatelské služby na náklady Uživatele.
  2. Bezpečnostní SIM karta může být dodávána jako součást Komunikátoru nebo samostatně.
  3. Bezpečnostní SIM karta je Uživateli pronajata/vypůjčena (dle typu služby) a určena pouze a výhradně k využívání dané služby. Bezpečnostní SIM kartu je zakázáno používat k jiným účelům než k využívání služby, či s ní jakkoli manipulovat v rozporu s jejím účelem a určením.

  IV. Začátek poskytování Služeb

  1. Poskytování služby začíná dnem aktivace služby v Technologickém centru NAM.
  2. Na Webové stránce je u každé Objektové služby definován začátek poskytování služby.

  V. Zúčtovací období

  1. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc tj. začíná prvním dnem a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.
  2. První Zúčtovací období začíná prvním dnem následujícího měsíce ode dne aktivace služby v Technologickém centru NAM a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.

  VI. Cena poskytovaných služeb a její vyúčtování

  1. Ceny služeb a jiné poplatky jsou sjednány ve Smlouvě nebo jsou uveřejněny na Webové stránce a stávají se součástí každé přijaté objednávky na příslušnou službu.
  2. V případě cen stanovených paušální sazbou je Uživatel povinen zaplatit cenu služby za dané Zúčtovací období i v případě, že službu v daném Zúčtovacím období nevyužíval. V případě, že Zúčtovací období bylo kratší než kalendářní měsíc, ceny stanovené paušální sazbou se neupravují a Uživatel je povinen uhradit paušální poplatek za celý kalendářní měsíc.
  3. Vyúčtování se provede tak, že Poskytovatel zašle Uživateli po skončení Zúčtovacího období fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a bude též obsahovat ceny za služby poskytnuté v daném Zúčtovacím období v členění dle počtu a druhu. Počet služeb poskytnutých v daném Zúčtovacím období je roven počtu služeb registrovaných Poskytovatelem pod účtem Uživatele v Technologickém centru NAM. Soupis Poskytovatelem registrovaných služeb bude součástí vyúčtování daného Zúčtovacího období.
  4. Faktury a jiná vyúčtování jsou splatná do 14 dnů ode dne jejich odeslání Uživateli.
  5. Reklamaci na vyúčtování ceny je Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení vyúčtování. Podání reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení.
  6. V případě prodlení s placením je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení.
  7. Poskytovatel je oprávněn upravit ceny služeb a poplatky každoročně (přičemž pro vyloučení pochybností, pokud Poskytovatel svého práva v některém roce nevyužije, může tuto úpravu provést i v některém z následujících let trvání smlouvy) vždy nejvýše o částku odpovídající míře inflace/deflace v České republice za předcházející kalendářní rok odpovídající změně průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.
  8. O úpravě cen a poplatků bude Uživatel informován zasláním e-mailu na kontakt pro obchodní sdělení 14 dnů před zahájením Zúčtovacího období, ve kterém bude nová cena/poplatek uplatněna.

  VII. Povinnosti Uživatele

  Uživatel je povinen:

  1. Řádně pečovat na svůj náklad o hardware k poskytování služeb.
  2. Dojde-li ke zcizení, ztrátě, zneužití, zničení či poškození hardware, je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli vzniklé škody.
  3. Neprodleně informovat Poskytovatele o zneužití, zcizení, ztrátě, zničení či poškození hardware k poskytování služeb (např. NSG receiver, modem a Bezpečnostní SIM karty atd.) na kontaktní telefonní číslo, které je uvedeno na internetových stránkách Poskytovatele – www.nam.cz.
  4. Umožnit Poskytovateli přístup k hardware k poskytování služeb, který se nachází v prostorách Uživatele či třetích osob, které jsou ve smluvním vztahu s Uživatelem.
  5. Umožnit Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislosti s odstraňováním poruchy.
  6. Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se Poskytovatele, smluvního vztahu založeného Smlouvou či poskytování služeb.
  7. Zdržet se a zabránit užívání služeb či hardware k jiným účelům než k užívání sjednaných služeb.

  VIII. Kvalita služeb

  1. Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli služby tak, aby jejich kvalita splňovala požadavky na dané technologie. Vzhledem k technologickým možnostem a omezením však Poskytovatel nemůže 100% zaručit bezchybnost a nepřerušenost poskytování služeb. V případě, že Poskytovatel zjistí závadu v poskytování služeb, je povinen učinit opatření, aby nastoupil k odstranění poruchy v nejkratší době.
  2. V případě poruchy Technologického centra NAM Poskytovatel začne s opravou ihned od nahlášení nebo zjištění poruchy.
  3. V případě poruchy hardware k poskytování Základní služby, poskytne Poskytovatel Uživateli nový hardware k poskytování Základní služby a provede jeho zprovoznění v Technologickém centru NAM nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy.
  4. V případě poruchy služeb, které jsou funkčně závislé na technologiích třetí strany (např. mobilní operátor), Poskytovatel provede po analýze a zjištění problému bez prodlení nahlášení poruchy tomuto poskytovateli služeb a bude urgovat nápravu poruchového stavu.
  5. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za újmy způsobené:

  a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním služeb;

  b) neposkytnutím služby z důvodu vad, oprav nebo výpadkem spojení;

  c) opožděnými či neúspěšně přenesenými zprávami či daty;

  d) uvedením nesprávných údajů ze strany Uživatele;

  e) pozastavením poskytování Služeb dle článku X.1. Všeobecných podmínek;

  f) ukončením poskytování služby dle článku XI. odst. 5 Všeobecných podmínek.

    6.   Poskytování Služeb může být přerušeno:

  a) poruchou Objektové služby, Technologického centra NAM nebo hardware k poskytnutí Základní služby;

  b) přerušením provozu sítě některého mobilního operátora nebo jiného poskytovatele přenosových služeb;

  c) v případech nezbytných oprav a údržby, Technologického centra NAM či hardware k poskytnutí Základní služby;

  d) je-li možnost poskytovat služby omezena jinou objektivně neodvratitelnou událostí;

  e) v případech ukončení poskytování služeb dle ustanovení článku XII. Všeobecných podmínek.

  IX. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytnuté služby

  1. Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Uživatelem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Toto ustanovení se netýká oprav Komunikátorů kratších než kalendářní měsíc.
  2. Reklamaci na kvalitu poskytované služby je Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby.
  3. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na kvalitu poskytované služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

  X. Pozastavení a obnovení poskytování služeb

  1. Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služeb, poruší-li Uživatel svou povinnosti ze smluvního vztahu s Poskytovatelem. V případě pozastavení poskytování služeb z důvodu prodlení Uživatele s placením dojde k obnovení poskytování služeb neprodleně po zaplacení všech dlužných částek s příslušenstvím. Za příslušenství pohledávek se považují i náklady Poskytovatele spojené s pozastavením a obnovením poskytování služeb.

  XI. Změna Smlouvy

  1. Změnu či ukončení Smlouvy lze učinit pouze písemně s výjimkami uvedenými níže.
  2. Poskytovatel je oprávněn změnit Všeobecné podmínky. O jejich změně bude Uživatel předem informován na webových stránkách www.namtechnology.cz/Komunikační smlouva/Všeobecné podmínky (Poskytovatel je oprávněn změnit uvedenou webovou adresu po předchozím oznámení Uživateli). Informaci o změně též zašle Poskytovatel Uživateli na Kontakt pro obchodní oznámení, viz Příloha č. 2. Smlouvy, minimálně 15 dnů před nabytím účinnosti změny. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou, je oprávněn změny odmítnout a Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy změna nabyla účinnosti. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Nevyužije-li Uživatel svého práva Smlouvu vypovědět, má se za to, že Uživatel se změnami Všeobecných podmínek souhlasí.
  3. Smlouva může být rozšiřována Uživatelem o další služby objednáváním dalších služeb dle článku II. Všeobecných podmínek, např. prostřednictvím Webové stránky Poskytovatele postupem stanoveným v obchodních podmínkách tohoto internetového obchodu.
  4. Jednotlivá služba může být zrušena, aniž by došlo k ukončení Smlouvy, ze strany Uživatele písemným oznámením doručeným poskytovatelem poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele, e-mailem zaslaným na adresu info@nam.cz nebo telefonicky na čísla uvedena na www.nam.cz. Služba bude zrušena od prvého dne Zúčtovacího období následujícího po dni doručení zrušení Poskytovateli, pokud není dohodnuto jinak.
  5. Služba může být zrušena ze strany Poskytovatele z důvodu ukončení poskytování služeb, které jsou funkčně závislé na technologiích třetí strany (např. mobilní operátor). O této skutečnosti bude Uživatel informován na Kontakt pro obchodní oznámení ihned jak se Poskytovatel tuto skutečnost dozví, minimálně však 2 měsíce předem.

  XII. Zánik Smlouvy

  1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  2. Kterákoli Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně.
  3. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce u výpovědi učiněné ze strany Uživatele. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců u výpovědi učiněné ze strany Poskytovatele. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce u výpovědi učiněné ze strany Poskytovatele v případě, že Poskytovateli bude předána výpověď smlouvy o poskytování služeb třetích stran, bez kterých není možné Poskytovatelem pro Uživatele zajistit poskytování služeb dle Smlouvy.
  4. Výpovědní lhůta počíná plynout dnem jejích doručení druhé Smluvní straně.
  5. Poskytovatel má dále právo poskytování služeb ukončit a Smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení Smlouvy Uživatelem. Výpovědní lhůta činí v tomto případě 30 dní a počíná plynout dnem doručení výpovědi Uživateli. Uživatel je v takovémto případě povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené s ukončením poskytování služeb a s vymáháním pohledávek Poskytovatele.
  6. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:

  a) opakované neplnění povinností Uživatele, včetně opakovaného prodlení s placením;

  b) poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením služby či uzavřením Smlouvy;

  c) jestliže Uživatel odepře Poskytovateli přístup k vypůjčenému nebo pronajatému hardware, který se nachází v prostorách Uživatele či třetích osob, které jsou ve smluvním vztahu s Uživatelem;

  d) jestliže Uživatel odepře Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislosti s odstraňováním poruchy;

  e) užívání hardware pro poskytování služby v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy.

    7.  Za opakované porušení či neplnění pro účely článku XII.6. Všeobecných podmínek postačí, nastalo-li porušení či neplnění dvakrát.

    8.  Od Smlouvy lze odstoupit jen v případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy si Smluvní strany nejsou povinny         vracet plnění poskytnutá před odstoupením.

    9.  Do 7 pracovních dnů po ukončení Smlouvy, ať k němu došlo na základě jakéhokoli důvodu je Uživatel povinen vrátit hardware                       k poskytování Základní služby do sídla Poskytovatele.

   10. Ukončení Smlouvy se nedotýká práv a povinností smluvních stran, které mají dle ujednání smluvních stran či dle své povahy trvat i po         jejím skončení; to platí zejména pro povinnost Uživatele zaplatit cenu služeb a další poplatky a povinnost mlčenlivosti a ochrany údajů.

  XIII. Doručování

  1. Jakékoli oznámení, návrhy či jiná sdělení a informace, jež mají být učiněna podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou odeslány na Kontakty pro obchodní sdělení, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy.
  2. Výpověď Smlouvy či odstoupení od Smlouvy musí být učiněno výhradně písemnou formou.

  XIV. Ochrana informací a osobních údajů

  1. Každá smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany (zejména technických parametrů a nastavení služeb), smluvního vztahu založeného Smlouvou či poskytování služeb.
  2. Pokud budou v souvislosti se Smlouvou předány jednou smluvní stranou druhé smluvní straně osobní údaje, zavazuje se smluvní strana, která je jejich příjemcem, používat tyto osobní údaje nebo předávat je třetím osobám (pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak) jen pro účely plnění Smlouvy, k plnění povinností uložených jí právním předpisem nebo na jeho základě nebo k ochraně svých oprávněných zájmů, uchovávat je jen k tomu potřebnou dobu a poté je vymazat.
  3. Uživatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, pokud jde o osobní údaje klientů a zaměstnanců Uživatele nebo dalších osob, které mají vztah k Uživateli. Uživatel je tedy ve vztahu k těmto osobním údajům povinen plnit veškeré povinnosti stanovené pro správce právními předpisy (tedy včetně Nařízení). Uživatel však není v postavení správce, pokud jde o osobní údaje identifikující Uživatele jako stranu smlouvy s Poskytovatelem, kontaktní údaje Uživatele, údaje o druhu poskytovaných služeb, platební údaje a platební historii Uživatele. Ve vztahu k těmto údajům je správcem Poskytovatel, protože určil účely a prostředky zpracování osobních údajů.
  4. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.nam.cz/gdpr/.

  XV. Ostatní ustanovení

  1. Právní vztahy ze Smlouvy vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů je oprávněn místně příslušný soud určený dle sídla Poskytovatele.
  
  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později